FANDOM

Vp1001

biệt danh Tran Viet Phuong

Hành chính viên Bảo quản viên
  • Tôi sống tại Hanoi, Vietnam
  • Tôi sinh ngày 10 tháng 1
  • Tôi là Male